esteng

Ruhnu kivikiriku torni kandekonstruktsioonide osalise restaureerimise põhiprojekti koostamine

ÜLDANDMED


1.2.Hankija nimi ja andmed: Eesti Maaülikool, reg nr. 74001086, Kreutzwaldi 1, Tartu tel: 51 06 488 ,
e-post: info@fabbiproject.eu
1.3.Hanke nimetus: „Ruhnu kivikiriku torni kandekonstruktsioonide osalise restaureerimise
põhiprojekti koostamine“
1.4.Objekti asukoht: Ruhnu saar, Saare maakond, Eesti.
1.5.Hankedokumentides kasutatakse termineid järgmistes tähendustes:
• Hankija - asutus, kes on hanke välja kuulutanud;
• Pakkuja - isik, kes on pakkumuse esitanud;
• Hankeleping (edaspidi Leping) – hanke tulemusel Tellija ja Töövõtja vahel sõlmitud kirjalik
vastastikuste varaliste kohustustega Leping, mille esemeks on projekteerimistöö;
• Tellija - isik, kes on edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga sõlminud Lepingu;
• Töövõtja - eduka pakkumuse esitanud Pakkuja, kellega on sõlmitud Leping.
• Kirikutorn- Ruhnu kivikiriku torni tugevdatav osa


HANKE ESE JA EESMÄRK

2.1.Hanke esemeks on Ruhnu kivikiriku torni tugevdamine kõrgusjoonte 8,6 ja 17,4 vahel ehk torni III
– IV korrus (Põhiprojekt) ja selle alusel ehitusloa ning restaureerimiseks Muinsuskaitseameti loa
saamine. Ruhnu kirik on kultuurimälestis, reg-nr 21070.
2.2.Eesti Maaülikooli põhieesmärgiks antud hanke käigus on omada tähtaegselt ja optimaalsete
kuludega kirikutorni tugevdamiseks vajalik restaureerimisprojekt (Põhiprojekt) koos kõigi vajalike
osadega (olemasoleva osa mõõdistus, arhitektuurne osa, ehituslik osa, eriosad ).
2.3.Eesti Maaülikooli hilisemaks eesmärgiks on hangitava restaureerimisprojekti põhjal teostada
ehitustööd, mille käigus tugevdatakse kirikutorn vastavalt muinsuskaitse eritingimustele.
Ehitustegevuse tulemusena peab kirikutorn saama tugevdatud ning teostatud tugevdused peavad
vastu pidama füüsikalistele, mehhaanilistele ning bioloogilistele mõjuteguritele mitte vähem kui 70
aastat.
2.4.Projekteerimise osana tuleb arvestada ka täpse mõõdistusprojekti koostamist.


SEADUSANDLUS JA NORMATIIVAKTID

3.1.Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning
lähteülesandes ja tehnilises kirjelduses nimetatud dokumentatsioon.
Projekteerimistööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele,
standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.
3.2.Hanke teostamise alusdokumendid:
• EVS 811:2006 – Hoone ehitusprojekt.
• EVS-EN 1991-1-4:2007 – Eurokoodeks 1. Ehituskonstruktsioonide koormused. Üldkoormused.
Tuulekoormus
• EVS-EN 1995-1-1:2007 – Eurokoodeks 5. Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Üldreeglid ja
reeglid hoonete projekteerimiseks.
• Vabariigi Valitsuse määrus nr.315 „Ehitise ja selle osale esitavad tuleohutusnõuded”.
• Kultuuriministri määrus nr 15, 04.07.2011. Kinnismälestiste ja muinsuskaitsealal paiknevate
ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektide koostamise ning neis eelnevate
uuringute tegemise tingimused ja kord.
Juhul kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust,
lähtutakse rangematest nõuetest ja/või valitakse Tellija jaoks soodsam tõlgendus.
Juhul kui vastavad Eesti Vabariigi normid puuduvad, tuleb kasutada Soome Vabariigis kehtivaid norme.


Hanke tehnilise kirjelduse lisad:


• Geodeetiline alusplaan
• Olemasoleva hoone plaanid (osaliselt)
• Muinsuskaitse eritingimused
• Fotomaterjal


Hankelepingu sõlmimisel lähtuvad pooled "Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimustest (PTÜ2007).

HANKE TÄHTPÄEVAD

4.1.Pakkumuste esitamise koht, tähtpäev ja kellaaeg: e-mailile kalle.pilt@fabbiproject.eu
18. november 2011 kell 16.00
4.2.Lepingu sõlmimise tähtaeg: 21.november 2011
4.3.Lepingu teostuse lõpptähtaeg: 21.detsember 2011


PAKKUMUSE STRUKTUUR ja NÕUDED PAKKUMUSELE

5.1.Pakkuja peab olema oma asukohamaa seaduse kohaselt registreeritud äriregistris. Pakkuja esitab
väljatrüki oma asukohamaa seaduse kohasest registreeringust. Eesti Vabariigi pakkuja
registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija avaliku äriregistri andmebaasist.
5.2.Pakkuja peab omama majandustegevuse registri (MTR) registreeringut või asukohamaa seaduse
kohast registreeringut või luba projekteerimistööde teostamiseks. Eesti Vabariigi pakkuja
registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib Hankija Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetava avaliku majandustegevuse registri kaudu. Pakkuja,
kelle asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohamaal nõutav) omama
ülalmärgitud valdkonnas oma asukohamaa õigusaktide kohast tegevusõigust. Pakkuja, kelle
asukohamaaks ei ole Eesti Vabariik, esitab tõendid selle kohta, et pakkuja omab vastavalt oma
asukohamaa seadustele õigust tegutseda nimetatud valdkonnas. Tõendiks loetakse pakkuja
asukohamaa õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat.
5.3.Pakkujal peab olema kehtiv Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba
projekteerimistöödeks. Hankija kontrollib tegevusloa olemasolu ja selle kehtivust
Muinsuskaitseameti tegevuslubade andmebaasist.
5.4.Sarnaste objektide projekteerimistööde loetelu (olemasolul).
5.5.Pakkumuse maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.
5.6.Projekteerimistööde teostamise kalendergraafik tööde lõikes.
5.7.Pakkumuse maksumus on lõplik ja jääb aluseks lepingulisele maksumusele.


PAKKUMUSTE HINDAMISE ALUSED

6.1. Hankija hindab kvalifitseeritud pakkujate esitatud ja vastavaks tunnistatud pakkumusi.
6.2. Pakkumuste maksumuse kriteeriumiks on kõige odavam hind.
6.3. Hankeleping sõlmitakse kõige odavama hinna pakkunud pakkujaga, samasuguse hinna korral
eelistatakse analoogsete tööde kogemusega ettevõtet.


TEHNILINE KIRJELDUS


LÄHTEÜLESANNE Ruhnu kivikiriku torni tugevdamise projekteerimine

1. EESMÄRK


„Ruhnu kivikiriku torni kandekonstruktsioonide osalise restaureerimise põhiprojekti koostamine“ hanke
tulemusel projekteeritakse tervikliku ja funktsionaalselt toimiva kirikutorni tugevdamiseks vajalik
restaureerimisprojekt võttes arvesse muuhulgas järgmisi Tellija nõudeid:
• Hoonete projektid peavad olema koostatud Põhiprojekti mahus.
• Projekteerimistöö peab olema teostatud vastavalt käesoleva lähteülesande tingimustele, ehituse ja
projekteerimise normidele, standarditele või muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.
• Projektid tuleb kooskõlastada kõigi asjaosaste ametkondadega (sh. Muinsuskaitseametiga) ja Eesti
Maaülikooliga.
• Projekteerimise tulemusena peab valmima projekt, mille põhjal saab korrektselt tugevdada
kirikutorni puitkonstruktsioone III-VI korruse piirkonnas ilma torni kattelaudist teisaldamata,
arvestades muinsuskaitse eritingimusi.
• Puidust kandekonstruktsioonide tugevdamisel kasutada monoliitpuidust elemente, mille
lülipuidusisaldus on vähemalt 75% elemendi ristlõikest.
• Sõlmede tugevdamisel kasutada puitmaterjale ning puit- või metallnaagleid. Sõlmede tugevdused
peavad üle kandma koormused nii olemasolevatelt elementidelt kui tugevdustelt järgmistele
kandekonstruktsiooni elementidele.
• Põhiprojekt peab sisaldama alljärgnevaid osasid:
• Arhitektuurse lahenduse kirjeldus
• Üldjoonised 1:50 – 1:100 tugevdatavate kirikutorni korruste kohta. Joonistel on näidatud:
• välispiirete geomeetriline kuju, pindade põhimaterjalid, lisadetailid,
• sisepiirete materjalid ja tarindus
• Vaated tugevdatavatele torni seinakonstruktsioonidele seestpoolt
• Vajadusel üldjooniste üksikud fragmendid mõõtkavas
• Sõlmede joonised 1:5 – 1:20, sh. kõikide antud korruste tüüpsõlmede tugevduse lahendused
ning naaglite arv ja paiknemine sõlmedes
• Kandetarindite koormusarvutused
• Kinnismälestise projekteerimise kohta kehtivad erinõuded

Ruhnu uue kiriku muinsuskaitse eritingimused